Начало / Общи условия

Общи условия

за ползване на сайта dgtalents

I. Subject

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия („Общите условия“, „ОУ“) са предназначени за регулиране на отношенията между „Диджиталентс“ ООД, ЕИК 206270531 и посетителите на уебстраницата - www.dgtalents.com

(2) Общите условия обвързват всички посетители на уебстраницата - dgtalents.com.

(3) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, посетителите на www.dgtalents.com се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. Използвани съкращения

Чл. 2. За целите на настоящите Общи условия долуизброените съкращения ще бъдат използвани със следното значение:

1) „Доставчика/ът“ означава „Диджиталентс“ ООД, ЕИК 206270531, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Александър Пушкин“ №36 А, ет. 3, ап. 9;

2) „Посетител“ означава всяко физическо лице на или над 18 г., което достъпва Съдържанието на Сайта чрез собствени комуникационни средства, без да е регистрирано на Сайта;

3) „Сайта/ът“ означава www.dgtalents.com

4) „Съдържание“ означава:

а) цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

б) съдържанието на всяко съобщение от страна на Посетител към Доставчика, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

в) всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Доставчика на Посетител чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

г) информацията на Сайта, свързана с предлаганите от Доставчика услуги и/или прилаганите от последния цени в определен период от време;

д) информацията на Сайта, касаеща Посетителите и свързана с предлаганите от Доставчика услуги и/или приложимите от него ценови условия;

е) мнения и коментари на клиенти на Доставчика, публикувани на Сайта.

5) „Търговски съобщения“ означава всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи услуги до Посетителите, информация относно оферти или промоции от Администратора, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

III. Данни за администратора на Сайта

Чл. 3. (1) „Диджиталентс“ ООД администрира Сайта - www.dgtalents.com

(2) „Диджиталентс“ ООД, с ЕИК 206270531, е дружество със седалище и адрес на управление град София, бул. „Александър Пушкин“ № 36А, ет. 3, ап. 9.

(3) Можете да се свържете с „Диджиталентс“ ООД на някой от следните адреси за контакт:

IV. Обхват на услугите и използване на Сайта

Чл. 4 Сайтът www.dgtalents.com предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до Съдържанието, , преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.

Чл. 5 Сайтът www.dgtalents.com предоставя на Посетителите възможност да се абонират за получаване на тематично съдържание по електронна поща. С попълването на формата за абониране Посетителите на Сайта се съгласяват да бъдат адресати на Търговски съобщения и предоставят съгласие за обработка на личните им данни, съгласно Политика за поверителност на Сайта.

Чл. 6 Потребителите разбират и се съгласяват да използват Сайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Сайта изобщо.

V. Интелектуална собственост

Чл. 7. (1) Цялото Съдържание на Сайта е изключителна интелектуална собственост на Доставчика и е обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като не може да бъде използвано по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(2) Съдържанието, представляващо интелектуална собственост на Доставчика, не може да бъде използвано и/или възпроизвеждано, и/или разпространявано по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.

(3) Всяко нерегламентирано използване на Съдържанието на Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 8. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на всеки и всички елементи от Съдържанието, включително, но не само чрез всички форми на възпроизвеждане, разпространение, предлагане по безжичен път на всички или част от публикуваните материали.

(2) Препращането към Съдържанието, достъпно на Сайта, от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че потребителите не биват въвеждани в заблуждение.

VI. Защита на личните данни

Чл. 9. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.

(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика за поверителност, до която Посетителите имат улеснен достъп при зареждането на Сайта.

VII. Изменение на Общите условия

Чл. 10. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

VIII. Ограничаване на отговорността

Чл. 11. (1) Доставчикът предоставя достъп до Съдържанието такова, каквото е, и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на трети лица, вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди и/или пропуснати ползи на титуляри на други сайтове, препращащи към Съдържанието, както и към потребители на сайтове на такива трети лица.

(5) Доставчикът си запазва правото временно да ограничава достъпа на Посетители до Сайта, с оглед развиването и/или преработката на негови функционалности.

Чл. 12. (1) Сайтът може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост и/или не се контролират от Доставчика.

(2) Доставчикът няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. С приемането на настоящите ОУ Посетителите потвърждават и се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

IX. Други разпоредби

Чл. 13. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и Съдържанието.

Чл. 14. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 15. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат относимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

Чл. 16. Настоящите Oбщи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 15 април 2023 г., и са валидни до тяхната изрична отмяна или изменение.