Начало / Политика за поверителност

Политика за поверителност на сайта на „Диджиталентс“ ООД

Този уебсайт www.dgtalents.com („Уебсайта/ът“) се притежава и управлява от „Диджиталентс“ ООД, ЕИК 206270531 („Администратор/ът“, „Ние“, „Нас“).

Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт („Посетител“. „Потребител“, „Вас“, „Вие“), Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я събираме и обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика за поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

Ние сме администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общия регламент за защита на данните“, „ОРЗД“, “GDPR”).

Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка, въз основа на изрично получено от Вас съгласие, изразено чрез приемането на политиката ни за поверителност.

Основание, на което събираме, обработваме и съхраняваме лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни по силата на:

 • Общите условия за използване на Уебсайта;
 • изрично получено от Вас съгласие, по смисъла на ОРЗД и Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“);
 • предвидено задължение по закон;

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да изпратите запитване към Нас, за да Ви изпратим отговор е необходимо да предоставите свои лични данни. Това са:

 • Име(на), фамилия - за целите на идентификацията Ви и предоставяне на информацията, която сте поискали;
 • Телефонен номер - за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо, с оглед информацията, която сте поискали;
 • Електронен адрес/Електронна поща - за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед изпълнение на ангажиментите ни към вас, относно информацията, която сте поискали и това предполага уведомяването Ви по електронна поща, както и когато електронната Ви поща ще се ползва като средство за комуникация между нас и Вас;
 • Производни данни - информация, която нашите сървъри събират автоматично, когато влизате в сайта, като вашия IP адрес, вашия тип браузър, вашата операционна система, вашите времена за достъп и страниците, които сте преглеждали директно преди и след достъп до сайта;
 • Данни за мобилно устройство - информация за устройството, като ID на вашето мобилно устройство, модел и производител, както и информация за местоположението на вашето устройство, ако влизате в сайта от мобилно устройство;

Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • Не се събират данни за деца на възраст под 18 години. При изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са ни предоставили лични данни, искаме да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме, са:

 • Форма за контакт, чрез която се отговаря на изпратените въпроси от наши клиенти и/или потребители;

Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Събраната информация се обработва от „Диджиталентс“ ООД единствено с цел:

 • предоставяне на информация, включително маркетингова комуникация чрез избраните от Вас, като клиент, канали (прим. електронна поща или телефон) включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • осъществяване на контакт с Вас;
 • статистически цели;
 • регистрация клиента и съответно за отчетност

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Бихме искали да отбележим, че Ви предоставяме възможност да изберете опция дали да споделите своите лични данни с Нас. В случай че възразите срещу обработването от Наша страна на личните Ви данни, Ние уважаваме този избор в съответствие със законовите си задължения.

Следва да имате предвид, че възражението може да означава, че Ние няма да имаме възможност да осъществяваме дейностите, необходими за изпълнението на описаните по-горе цели. Това може да означава и че е възможно да не можете да се ползвате от предлаганите от Нас услуги и продукти, ако не предоставите съответната лична информация за себе си или в случай, че след като сте предоставили тази информация, възразите срещу обработването й от Наша страна.

При обработката на Вашите лични данни спазваме следните принципи:

Ние предприемаме необходимите мерки, за да осигурим спазването на принципите за обработка на лични данни, съгласно Общия Регламент, а именно:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 • Отчетност

Срок на съхранение на личните Ви данни и трансфер на личните Ви данни

„Диджиталентс“ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. „Диджиталентс“ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от пет години. След изтичането на този срок, Ние полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни.

Вие ще бъдете уведомени, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на Общите условия за ползване на Уебсайта ни, с оглед легитимни интереси на „Диджиталентс“ ООД или друго.

Личните данни, събрани от сайта на „Диджиталентс“ ООД не се предоставят на трети лица, извън служителите и управляващите „Диджиталентс“ ООД. Лицата, които имат право да се ползват от личните данни в рамките на организацията са изчерпателно определени в приетите процедури за обработка на лични данни на Дружеството. „Диджиталентс“ ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Ние сме установили правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Вашите права съгласно ОРЗД

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Вие можете да упражните правата си чрез изпращане на съобщение до имейла Ни.

Вие имате право:

 • да искате извършването на коригиране и допълване на данните Ви, когато те са неточни или непълни;
 • да поискате изтриване на личните Ви данни, при наличието на определени основания за това;
 • да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, като отказът ни за ограничаване ще се счита за изричен само, когато го предоставим в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да не бъдете обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения за Вас, включително профилиране;
 • да бъдете уведомен/а, преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица;
 • да откажете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „Диджиталентс“ ООД;
 • на преносимост на Вашите данни, като поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • на писмена жалба до Комисията за защита на личните данни;

Информация за Нас (нашите данни като администратор):

„Диджиталентс“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206270531, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, бул. „Александър Пушкин“ 36А

Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и ЗЗЛД. Контакт с Координатора по защита на данните:

Държавен орган с правомощия по защита на правата на физическите лица при обработване на личните им данни

Контрол върху законосъобразната обработка на Вашите лични данни упражнява Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на приложимото право, регламентиращо материята.

 • Адрес на КЗЛД: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Център за информация и контакти на КЗЛД - тел. 02/91-53-518
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Промени в Нашата Политика за поверителност

Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на нашия Сайт. Това ще Ви позволи по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.